Nieuws

13 dec.: Informatieavond ontwikkeling Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Woensdagavond 13 dec. vond de informatieavond plaats over de plannen voor de nieuwe MFA. Heel Hengevelde was daarvoor uitgenodigd en velen waren ook present. Enkele zaken die opvielen bij deze bijeenkomst:

In de conferentiezaal van Kulturhus de Marke werd toegelicht wat er de afgelopen periode allemaal is gebeurd en zijn de eerste schetsen getoond. Daarbij de uitdrukkelijke mededeling dat het allemaal nog ideeën zijn en géén in beton gegoten plannen. Dus heb je nog tips? Laat het horen. De komende weken en maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Waar de werkgroep voor gaat is dat er vanuit de kantine goed zicht is op twee tennisbanen, de sporthal en het hoofdveld van WVV’34.

Hier lees je de samenvatting van de avond

Locatiestudie

Mark Tuinte (lid werkgroep MFA) praatte alle aanwezigen bij over hetgeen er sinds 28 juni allemaal is gebeurd. Na de bijeenkomst is in overleg met de gemeente de samenwerking gezocht met BCT architecten en N+L landschapsontwerpers. Zij kregen als taak mee de locatie-inventarisatie van de werkgroep onafhankelijk te verifiëren. De werkgroep heeft in september opdracht verstrekt voor een officiële locatiestudie.

Desiree Ensink en Rosan Vrielink hebben dit onderzoek gisteravond toegelicht. In de locatiestudie is vooral stilgestaan bij::

 • De afstand van de MFA ten opzichte van het centrum dorp (1e ring / 2e ring);
 • Waar toekomstige ontwikkeling van het dorp zal plaatsvinden (industrie/ woningbouw / maatschappelijk);
 • De historie landschapsontwikkeling van Hengevelde (1900-1950-1980-2023);
 • De waarde van de verschillende landschappen (kampenlandschap vs ontginningslandschap);
 • De waterhuishouding: het grondwater, hoogte van percelen en hemelwater afvoer;
 • De benodigde oppervlakte voor de accommodatie;
 • De toegankelijkheid van de locatie.

Met inachtneming van bovenstaande punten is de conclusie dat de beoogde locatie de beste lijkt voor de realisatie van een integrale sportvoorziening.

Eerste schetsen van het terrein

Voor ideeën over de inrichting van het terrein zelf werd gekeken naar historische kaarten, hoogtekaarten, grondsoorten etc. Aan de hand van kaarten uit 1900, 1950 en 1980 zijn de oude structuren in beeld gebracht, waaronder ook een oud kerkepad. Dat kerkepad en de scheiding van de oorspronkelijke landschappen (heidelandschap en kampenlandschap) hebben een belangrijke rol in de eerste schetsen van het terrein.

Het ontwikkelgebied is afgebakend met de witte stippellijnen. Je ziet duidelijk het verschil tussen het roze heidelandschap en de groene delen van het kampenlandschap onderin het plangebied.

Die scheiding tussen de landschappen zie je in de schetsen terug door de bomenrij ‘over dwars’. Het kerkepad is de gebogen lijn van zuid naar noord.

Bovenstaande schets is als eerste voorstel aan de omwonenden voorgelegd. In een volgende schets zijn al een aantal opmerkingen van omwonenden verwerkt, zoals meer ruimte en groen tussen de Needsestraat en de velden, tennisvelden verder van bebouwing en ruilen van pupillenveld en beachveld, zodat de kinderen in het zicht spelen.

Ook is gekeken naar een variant waar de bebouwing een kwartslag gedraaid is. Die wordt echter niet wenselijk geacht vanwege de richting op zon, wind en regen. Bovendien wordt daardoor de centrale plek in het midden van het terrein gemist, die vanuit de verenigingen juist gewenst is vanwege de saamhorigheid.

Gebouw

Na de schetsen van het terrein is door BCT-architecten een begin gemaakt met de eerste ideeën voor het gebouw. Renzo Pavanello gaf daarop een toelichting. Belangrijk uitgangspunt dat vanuit de verenigingen is meegegeven is het zicht vanuit de kantine op zowel het hoofdveld van de voetbal, de sporthal als het centercourt van de tennis. Met dat in gedachten zijn twee eerste ideeën geschetst: één variant die verdiept ligt en één variant op het maaiveld:

Verkeer

Het verkeer van, naar en rondom de locatie is een belangrijk thema. Wim Salomons, verkeerskundig adviseur, heeft hierover verschillende ideeën toegelicht en schetsen getoond. Bij de uitwerking daarvan werd in volgorde van belangrijkheid gekeken naar:

 1. De veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemer (voetganger en fietser)
 2. Overlast voor omwonenden
 3. Doorstroming

 

Vanuit deze prioritering is geadviseerd het deel van de Needsestraat in te richten als 30 km zone, bijv. door een plateau aan te leggen.

Door de ingang voor voetgangers/fietsers en auto’s te splitsen kun je de veiligheid voor de eerste groep vergroten. Hieruit is bijvoorbeeld de optie naar voren gekomen om voetgangers en fietsers via de Bretelerstraat te laten gaan en auto’s via een andere oprit vanaf de Needsestraat, waarbij de Needsestraat voor overstekende auto’s wordt dichtgezet. Oversteken bij de Bretelerstraat kan dan alleen door voetgangers en fietsers.

Een tunnel, waar in Hengevelde al veel over gesproken is, lijkt niet haalbaar vanwege de vele ruimte die daarvoor nodig is. In de lengte om de helling niet te stijl te maken, maar ook in de breedte. Ook de sociale veiligheid is een thema bij een tunnel.

Stoplichten zijn door adviseur Wim Salomons toegelicht als niet wenselijk, met name omdat de ervaring is dat juist op de rustige momenten vaak rood licht genegeerd wordt, waardoor het eigenlijk alleen maar gevaarlijker wordt. Ook een rotonde is genoemd, maar daarvoor is wel veel ruimte nodig.

Zeker wat verkeer betreft zijn er dus nog veel opties te bekijken en uit te werken, om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Vorige week is er een nieuwe bijeenkomst geweest met o.a.  de provincie en de gemeente. Ook naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er inzichten/mogelijkheden die nader moeten worden onderzocht. Wat de werkgroep betreft wordt het in ieder geval uitgewerkt volgens de genoemde prioritering met als stip op 1 de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Hoe nu verder?

Zoals te lezen is in dit verslag en ook is benoemd op de informatieavond zijn er nog voldoende uitdagingen. De werkgroep wijst er ter afsluiting nogmaals op dat we nog steeds bezig zijn met een inventarisatie van de haalbaarheid. Er zijn inmiddels enkele mogelijke varianten/schetsen gepresenteerd, waardoor we met elkaar een beter beeld krijgen van hoe een nieuwe MFA er mogelijk uit zou kunnen zien. Alles wat tot op heden is gepresenteerd zijn slechts ideeën en zeker nog géén in beton gegoten plannen. Dus heb je tips/opmerkingen? Laat je dan nu horen.

De werkgroep gaat (samen met de gemeente, provincie, architecten en adviseurs) de komende weken verder met de uitwerking van de plannen. Ook de financiële haalbaarheid wordt steeds concreter in beeld gebracht. Die voorbereidingen beginnen nu serieus geld te kosten. Kosten die nu gedragen worden door de Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH), gemeenschapsgeld dus. Goed om ons hier allemaal van bewust te zijn. Dit is geld wat we normaal gesproken nodig zijn voor onderhoud op sportpark Rupertserve, de Het-tent, de beachvelden of het Kulturhus.  

Met het verder uitgewerkte plan en de financiële onderlegger wil de werkgroep dan volgend jaar richting de gemeenteraad.

Punten van aandacht:

 1. Er was woensdag 13 dec. weinig jeugd aanwezig. Als werkgroep zal aandacht worden besteed aan hoe we de jeugd meer kunnen betrekken bij deze plannen. Vooral voor deze groep Hengeveldenaren is het essentieel dat er een toekomstbestendige oplossing komt.
 2. Tijdens de presentaties op 13 dec. is er niks genoemd over de eventuele verhuizing van school t.z.t. naar de omgeving rondom de MFA. Dit is geen bewuste keuze. Tijdens de gesprekken na afloop bij één van de vele tafels/posters is hier zeker over gesproken. Als werkgroep hebben we juist de intentie om alles vanuit een integraal plan te bekijken. Dit is in voorgaande bijeenkomsten ook benoemd en staat ook in het document t.b.v. de zomerbrief voor de gemeente die wij in mei 2022 hebben aangeboden aan de gemeente. Zowel een school/IKC als ook een eventueel gezondheidscentrum bij/in de MFA behoort tot de mogelijkheden en draagt bij aan het vergroten van de financiële haalbaarheid. Ook biedt dit waarschijnlijk meer mogelijkheden voor een robuuste oplossing voor de verkeerskundige uitdaging.   

Tips of vragen?

Wilt u de werkgroep nog een tip meegeven of heeft u vragen? Laat het weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Koning bezoekt Hengevelde

Koning bezoekt Hengevelde

Hengevelde heeft ruim tweeduizend inwoners en een sterk ondernemersklimaat met ruim 150 bedrijven en meer dan duizend arbeidsplaatsen. Het bezoek aan Hengevelde start bij een Bed & Breakfast in het buitengebied. De eigenaren hebben hun boerenbedrijf getransformeerd tot een combinatie van een B&B en een sociaal ontwikkelbedrijf. De Koning spreekt hier met  onder meer de eigenaren van de B&B en met de eigenaar van een geitenboerderij en van een melkveeboerderij. De ondernemers vertellen over actuele thema’s die spelen op het platteland, zoals de mogelijkheden voor agrarische bebouwing die leeg komt te staan, alternatieve bestaansbronnen en de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Aansluitend bezoekt de Koning nieuwbouwwijk De Marke III waar woningen voor starters, levensloopbestendige woningen, rijtjeshuizen en vrijstaande woningen zijn gebouwd. Aan de keukentafel in één van de nieuwe woningen vertellen jongere en oudere bewoners van de wijk en een lokale aannemer die een aantal woningen in de wijk heeft gebouwd over de lokale kansen en de knelpunten rondom wonen. Thema’s die aan bod komen zijn hoe jong en oud in het dorp kunnen blijven wonen, welke mogelijkheden er zijn om doorstroom naar andere woningen te bevorderen en hoe er voldoende  en betaalbaar woningaanbod blijft.  

Het bezoek wordt afgesloten in Kulturhus de Marke, het dorpshuis van Hengevelde waar sport, cultuur en vrijwilligers samenkomen. De Koning bezoekt de verschillende sportverenigingen en gaat met de sporters en bestuursleden in gesprek over de inzet van vrijwilligers, over de huidige accommodatie en over de inspanningen voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel sportpark. Ook spreekt de Koning in het Kulturhus met de organisatie van de Zomerfeesten Hengevelde, een jaarlijks evenement met optredens van bekende artiesten en ongeveer 25.000 bezoekers uit de hele regio. Hierna volgt een gesprek met enkele leden van de werkgroep MFA, dat onderdeel uitmaakt van de Dorpscoöperatie Samen Hengevelde, die de inwoners van het dorp betrekt bij de toekomstplannen voor het dorp, bij de thema’s die in Hengevelde en omgeving spelen en de belangenbehartiger van de gemeenschap wil zijn. Afsluitend gaat de Koning in gesprek met een aantal lokale ondernemers over hun (familie)bedrijven, de samenwerking met collega-ondernemers, duurzaam ondernemerschap en de verbinding met het dorp.

 

Werkbezoek nieuwe statenleden van de Provincie Overijssel

Werkbezoek nieuwe statenleden van de Provincie Overijssel

Woensdag 13 september jl. waren de kersverse nieuwe statenleden van de Provincie Overijssel te gast in Hengevelde voor een werkbezoek. De bijeenkomst was in Kulturhus de Marke. Naast het samen praten over de noodzakelijke bestuurlijke vernieuwing in Den Haag, in de provincie, in de Gemeente Hof van Twente en in ons eigen dorp hebben we ook stil gestaan bij de inmiddels jarenlange samenwerking met Studio Vers Bestuur en is er uitvoerig gesproken over de plannen die er zijn in Hengevelde m.b.t. onder andere de realisatie van een nieuwe MFA. Ook de nieuwe statenleden zijn dus op de hoogte van de plannen/wensen/uitdagingen die we als gemeenschap Hengevelde hebben met betrekking tot de leefbaarheid in ons dorp voor de lange termijn.

Zie ook LI provincie Overijssel

Staat ons kerkgebouw over 10 jaar nog steeds centraal in Hengevelde?

Staat ons kerkgebouw over 10 jaar nog steeds centraal in Hengevelde?

“Samen nadenken over kansen, wensen en toekomstmogelijkheden voor het kerkgebouw midden in ons dorp. Dat is waarvoor we mensen uitnodigen”, zegt Patrick Goorhuis als voorzitter van Dorpscoöperatie Samen Hengevelde. Op dinsdag 17 oktober vanaf half 8 is elke Hengeveldenaar welkom in Kulturhus De Marke om mee te denken over de toekomst van het kerkgebouw. De Dorpscoöperatie heeft de locatieraad en het parochiebestuur van de kerk uitgenodigd. Naast informatie vanuit de locatieraad, vertelt Jan Put als vicevoorzitter van het Parochiebestuur over de stand van zaken rond de Petrus en Paulus kerk.

Kansen voor de kerk
In veel omliggende plaatsen heeft het kerkgebouw al geen functie meer als kerk. Dat is in Hengevelde nog niet aan de orde. Hengevelde heeft in de Petrus en Pauluskerk naast het schip van de grote kerk, ook nog de dagkerk die in gebruik is voor diensten. Maar hoelang blijft de situatie zoals die nu is? Kan de kerk of een deel van de kerk een andere functie krijgen? Mogelijk een functie belangrijk voor ons dorp? “De toekomst van Hengevelde gaat ons allemaal aan het hart. Dat bewezen we in oktober 2021, toen mensen massaal meedachten. Sindsdien hebben we samen veel gerealiseerd, waaronder het oprichten van onze dorpscoöperatie en zijn er stappen gezet richting een nieuw MFA (multi functioneel sportcomplex). Ik vertrouw erop dat we op dinsdag 17 oktober ook weer met velen samenkomen. Dit keer in De Marke en nu specifiek over de toekomst van het kerkgebouw in Hengevelde”, aldus Patrick Goorhuis.

Kom op dinsdag 17 oktober naar Kulturhus De Marke!

Dus heb jij een lumineus idee, wil je meedenken over de toekomst, of ben je gewoon benieuwd, zet de 17e dan al vast in je agenda. We hopen op een goede opkomst op dinsdag 17 oktober van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur in De Marke. Aanmelden is niet persé nodig, maar met het oog op de catering wel handig. Dus meld jezelf, en anderen, aan via Mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 We rekenen op een volle bak!

Beoogde locatie nieuwe multifunctionele accommodatie Hengevelde bekend

Beoogde locatie nieuwe multifunctionele accommodatie Hengevelde bekend

Ook jij was misschien aanwezig bij één of enkele bijeenkomsten die de afgelopen jaren plaatsvonden in ons dorp onder de noemer ‘Toekomstgericht Hengevelde’. Daarin gaven jong en oud aan waar voor hen prioriteiten liggen bij de ontwikkeling van ons dorp. Naar aanleiding daarvan werd vorig jaar Dorpscoöperatie Samen Hengevelde opgericht. Ook de ontwikkeling van de MFA, waarin in ieder geval sport, maar wellicht ook cultuur, onderwijs en zorg een plek (kunnen) krijgen, is belangrijk voor vele Hengeveldenaren. De Dorpscoöperatie Samen Hengevelde en de Werkgroep MFA onderzoekt samen met de gemeente Hof van Twente of en waar het mogelijk is om een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde te realiseren.

Locatie MFA
Medio 2021 werd uitgesproken dat een nieuwe MFA niet haalbaar is op de huidige sportaccommodaties. Vanaf dat moment werd er aan menige keukentafel in Hengevelde, tijdens verjaardagen of op één van de bijeenkomsten over een toekomstbestendig Hengevelde gesproken over een wenselijke locatie. Wat is de beste plek voor een nieuwe MFA? De afgelopen periode vond – met medewerking van de gemeente, de provincie Overijssel en een extern bureau – verkenning plaats naar de meest geschikte locatie voor het realiseren van een nieuwe MFA. Dit heeft geleid tot een beoogde locatie aan de Needsestraat (zie de kaart).

Meedenken voor het beste resultaat
In dit vroege stadium is er ruimte voor het inbrengen van wensen en suggesties om samen te komen tot een zo optimaal mogelijke, nieuwe situatie. De omwonenden van de beoogde nieuwe locatie zijn gisteren via een brief geïnformeerd. Heb jij geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel omwonende? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . We hechten er als dorpscoöperatie Samen Hengevelde en Werkgroep MFA veel waarde aan om de plannen samen verder te ontwikkelen met o.a. de omwonenden. Binnenkort is er een speciale informatieavond voor omwonenden.

Oproep aan Hengevelde
Onze plannen worden steeds concreter. We hebben vertrouwen in de haalbaarheid, maar moeten er ons allemaal goed bewust van zijn dat er nog geen enkele toezegging is. Toch gaan we samen met de gemeente steeds een stap verder in het concreet maken/uitwerken van onze plannen. En daarom doen wij juist nu nogmaals een beroep aan éénieder die ideeën en/of suggesties wil inbrengen. Meld je bij één van de werkgroepleden. Jouw inbreng en betrokkenheid (jong of oud) wordt enorm gewaardeerd. Het zou jammer zijn dat je te laat bent!

We maken nu keuzes voor de komende 50 jaar. Dit doen we SAMEN.

Voor en door Hengevelde – samenhengevelde.nl

Ps. Mocht je n.a.v. dit artikel contact met iemand op willen nemen, schroom dan niet één van de bestuursleden van de dorpscoöperatie of de werkgroep MFA te benaderen. De namen van de bestuursleden en werkgroepleden zijn te vinden op www.samenhengevelde.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.samenhengevelde.nl en www.wegdamnieuws.nl.


Heb je vragen of opmerkingen dan kun je deze sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OOK OP HET PROVINCIEHUIS IN ZWOLLE ZIJN ZE AL OP DE HOOGTE VAN DE PLANNEN. STAPJE VOOR STAPJE NAAR EEN NIEUWE MFA!

OOK OP HET PROVINCIEHUIS IN ZWOLLE ZIJN ZE AL OP DE HOOGTE VAN DE PLANNEN. STAPJE VOOR STAPJE NAAR EEN NIEUWE MFA!

Donderdagochtend was er hoog bezoek vanuit het provinciehuis in Zwolle. Gedeputeerde Roy de Witte bracht een bezoek aan Kulturhus de Marke om samen met de werkgroep te sparren over de plannen voor een nieuwe MFA in Hengevelde. De in Manderveen wonende de Witte heeft in zijn portefeuille onder meer thema’s als Leefbaar platteland, Cultuur en erfgoed, Recreatie & toerisme en Sociale Kwaliteit (incl. sport en welzijn) en heeft veel ervaring met de ontwikkeling van projecten met maatschappelijk vastgoed.

Eerste ledenvergadering Dorps Coörporatie Samen Hengevelde: “Unieke avond”

Eerste ledenvergadering Dorps Coörporatie Samen Hengevelde: “Unieke avond”

Op woensdag 8 maart 2023 was het dan zo ver: Met een mooi start aantal van 185 leden verschenen de nieuwe bestuursleden  bij de Gebrande Waateren aan de aftrap.

De krabbels zijn gezet; Dorpscoöperatie Samen Hengevelde is een feit

De krabbels zijn gezet; Dorpscoöperatie Samen Hengevelde is een feit

Vlak voor Kerst, op 21 december 2022, werden de handtekeningen gezet op de notariële akte. Daarmee staat Dorpscoöperatie Samen Hengevelde officieel op de kaart. Tim Jongman, één van de initiators en lid van het oprichtingsbestuur lacht tevreden. “Het heeft heel wat uitzoekwerk en overleguurtjes gekost van ons samen, maar het is de moeite waard. Deze vorm van samenwerking en belangenbehartiging past volledig bij de wens die al langere tijd leefde in ons dorp.” Vorig jaar, op 1 oktober, tijdens de bijeenkomst waarvoor alle inwoners van Hengevelde uitgenodigd waren, werd die behoefte nog weer eens bevestigd.